بادی پلتیسموگرافی :

این دستگاه کاملترین دستگاه برای ارزیابی عملکرد سیستم تنفسی است که علاوه بر ارزیابی حجم ها و ظرفیت های ریوی میزان تنگی و مقاومت مجاری هوایی و همچنین توانایی ریه ها برای تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن از بافت ریه را مشخص میکند. این تست برای تعیین مراحل اولیه بیماریهای ریوی در افراد سیگاری دقت زیادی دارد.