تست تحریکی متا کولین :

این تست برای مشخص کردن آسم در مراحل اولیه که بیماری هنوز به صورت کامل بروز نکرده است، کاربرد دارد.