تست غربالگری جهت بیماری وقفه تنفسی در خواب

دستگاه غربالگری بیماری آپنه خواب :

این دستگاه جهت تشخیص بیماریهای آپنه خواب میباشد. بیماری آپنه خواب یا ایست تنفسی در خواب بیماری شایعی است که علامت مهم آن خرخر شبانه و خواب آلودگی و احساس خستگی در طول روز میباشد. با این وسیله تشخیصی میتوان وضعیت تنفس و میزان اکسیژن خون در طول خواب را بررسی کرد.