اسپیرومتری :

روشی رایج برای اندازه گیری و ثبت حجم ریه ها می باشد. این روش در تفسیر و ارزیابی شدت بیماریهای ریوی مانند آسم, بیماریهای مزمن انسدادی ریوی و بیماریهای تحدیدی ریوی استفاده میشود